Słowo Jezus

Jezus jako Bóg

Czym jest biblijny monoteizm? Jak pogodzić unitarne spojrzenie na Boga z faktem, że słowem theos/elohim nazwany jest zarówno Ojciec jak i Syn? Kto jest Bogiem JHWH – tylko Ojciec, czy…
Manuskrypty

Boskość Jezusa a świadectwo pierwszych chrześcijan

Po kilku świadectwach pierwszych chrześcijan, będących swego rodzaju przykładem tego, jak nieortodoksyjne wypowiedzi padały nawet z ust tych, których nie uznaje się za heretyków i obdarza dużym szacunkiem w kręgach…
Potomkowie Adama w Księdze Rodzaju

Potomkowie Adama a boskość Mesjasza

Od pewnego czasu dość popularna staje się teza, iż w potomkach Adama została ukryta informacja o Bożym planie względem ludzkości. Bywa, że próbuje się też dowodzić tym boskości Pana Jezusa,…

Pan Jezus jako Bóg

Czym jest biblijny monoteizm? Jak pogodzić unitarne spojrzenie na Boga z faktem, że słowem theos/elohim nazwany jest zarówno Ojciec jak i Syn? Kto jest Bogiem JHWH – tylko Ojciec, czy…

Pan mój i Bóg mój

Spośród natchnionych tekstów przytaczanych jako dowód boskości Pana Jezusa, słowa Tomasza zanotowane w Ewangelii Jana 20:28 są, oprócz J 1:1, chyba najczęściej przytaczanym fragmentem. Brzmią one następująco: J 20:27-28 (BW)27.…

Czyją krwią został nabyty Kościół?

Kolejnym tekstem stosowanym przez trynitarian w dowodzeniu Trójcy jest autorstwa Łukasza i został zapisany w Dziejach Apostolskich. Poniżej jego translacja według Biblii Tysiąclecia: Dz 20:28 (BT V)28. Uważajcie na samych…

Błogosławiony Bóg (Rz 9:5)

Kolejnym kontrowersyjnym tekstem, z którym unitarianom często przychodzi się zmierzyć, jest fragment z Listu do Rzymian 9:5. Poniżej przykład jednego z tłumaczeń: Rz 9:5 (BW)5. Do których należą ojcowie i…

Reguła Sharpa (Tt 2:13)

Jednym z najbardziej ciekawych i najgoręcej dyskutowanych tekstów związanych z boskością Pana Jezusa jest List do Tytusa 2:13. Poniżej podaję dwa tłumaczenia, które są reprezentatywne dla dwóch możliwości interpretacyjnych tego…

Tożsamość Prawdziwego Boga (1J 5:20)

1J 5:20 (VNT)20. Wiemy zaś, że Syn Boga nadchodzi i dał nam myślenie, aby poznawaliśmy Prawdziwego. I jesteśmy w Prawdziwym, w Synu Jego, Jezusie Pomazańcu; ten jest Prawdziwy Bóg i…

Czy Jezus czynił siebie równym Bogu?

Werset z Ewangelii Jana 5:18 jest fragmentem, który pojawia się czasami w argumentacji trynitarnej. W przekładzie Biblii Tysiąclecia brzmi on następująco: J 5:18 (BT V)18. Dlatego więc usiłowali Żydzi tym…

Cześć dla Ojca i Syna (J 5:23)

J 5:2323. Aby wszyscy czcili Syna, jak czczą Ojca. Kto nie czci Syna, ten nie czci Ojca, który go posłał. Fragment ten stał się dla sporej części trynitarian argumentem przemawiającym…

Ojciec wieczności (Iz 9:5)

W pierwszej część niniejszej książki przedstawiałem argumenty uzasadniające pogląd, że Syn miał początek swego istnienia, oraz zawdzięczał je Bogu. Wskazywałem na to, że takie terminy jak „zrodzenie”, „jednorodzony”, „pierworodny”, „Syn”,…

Czy Mesjasz miał początek? (Mi 5:1)

Mi 5:1 (BT)1. A ty, Betlejem Efrata, najmniejsze jesteś wśród plemion judzkich! Z ciebie mi wyjdzie Ten, który będzie władał w Izraelu, a pochodzenie Jego od początku, od dni wieczności.”1 Powyższy…

Nie mający początku dni… (Hbr 7:1-3)

Hbr 7:1-3 (BW)1. Ten to Melchisedek, król Salemu, kapłan Boga Najwyższego, który wyszedł na spotkanie Abrahama, gdy wracał po rozgromieniu królów, pobłogosławił mu,2. Abraham zaś dał mu dziesięcinę ze wszystkiego.…

Kyrios – znaczenie tytułu

Pierwszym tytułem, który będziemy mieli pod uwagę jest słowo „Pan”, czyli greckie Kyrios. Podobnie jak w kilku innych przypadkach, trynitarianie dowodzą tożsamości Jezusa z Bogiem za pomocą następującego schematu. Skoro…

Kto jest Zbawicielem?

Drugim terminem, który służy trynitarianom jako dowód utożsamiania Pana Jezusa z Bogiem JHWH jest słowo oddane w naszych polskich Bibliach jako „Zbawiciel”. Zwraca się uwagę między innymi na następujące fragmenty:…