Rycerz 1

Czym jest subordynacjonizm

Unitarianizm można udowadniać nie tylko na podstawie biblijnego utożsamiania JHWH i Boga z Ojcem, oraz odróżnienia Boga od Chrystusa. To zróżnicowanie ma swoisty ciąg dalszy w stale obecnej i opisywanej…
Suwerenność Boga

Suwerenność Boga

Pierwszą rzeczą, o której chcę wspomnieć jest absolutna suwerenność Boga JHWH oraz brak takiej w przypadku Chrystusa. Wspomniany dogmatyk – ks. Bartnicki definiuje suwerenność Boga w następujący sposób: „Suwerenność. Bóg…
Samoistność Boga

Samoistność Boga

Jak pamiętamy z wypowiedzi ks. Czesława Bartnika, oprócz omówionej już pokrótce suwerenności i wszechmocy, innym przymiotem Bożej Istoty jest samoistność. Trynitarianie wierzą w to, że każda z boskich osób istnieje…
Bóg głową Chrystusa

Bóg głową Chrystusa

Jednym z często używanych argumentów w debacie jest ten, który przywołuje słowa apostoła Pawła mówiące o tym, że głową Chrystusa jest Bóg. Cytuję je poniżej. 1Kor 11:3 (BW) 3. A…
Widok na niebo

Ojciec większy jest niż ja

J 14:28 (BW)28. Słyszeliście, że powiedziałem wam: Odchodzę i przychodzę do was. Gdybyście mnie miłowali, tobyście się radowali, że idę do Ojca, bo Ojciec większy jest niż Ja. Jest to…
Dwie góry

Syn poddany Ojcu

Jednym z najczęściej stosowanych fragmentów dowodzących poddaństwa Pana Jezusa wobec swego Ojca są słowa apostoła Pawła zanotowane w 1Kor 15:24-28.
Książki wiedza

Wszechwiedza Ojca i wiedza Syna

Większość chrześcijan zgodzi się z twierdzeniem, że Bóg jest wszechwiedzący. Jest to jeden z atrybutów świadczących o boskości. Jak wypada porównanie wiedzy Boga i Jego Syna?
Słońce za mgłą

Bóg i pokusy

Czy Boga można kusić? Czy jest dla niego możliwe postąpić niemoralnie? Czy Jezus mógł ulec pokusie? Między innymi na te pytania odpowiada ten artykuł.
Księżyc odbicie Słońca

Syn

Relacja pomiędzy Bogiem a Jezusem opisana została w Biblii w kategorii ojciec-syn. Czy czegoś nas to uczy w kontekście sporu z trynitaryzmem? Artykuł przedstawia argumenty przemawiające za tym, że tak…
Jeden listek

Jednorodzony

Niemal od początku jednym z argumentów przedstawianych przez ariańskich unitarian podkreślających brak wieczności Syna było określanie Go jako μονογενὴς monogenes, co zazwyczaj w polskich przekładach oddawane jest jako „jednorodzony”. Co…

Pierworodny

Jednym z terminów opisujących wyjątkową relację pomiędzy Bożym Synem a Ojcem jest słowo πρωτότοκος (prototokos). Występuje ono między innymi w znanym fragmencie z Listu do Kolosan: Kol. 1:15-17 (BW)15. On jest…

Mądrość

Zastanowimy się obecnie nad fragmentami Pisma, które w IV wieku stały się przedmiotem gorącego sporu pomiędzy stronnictwem ariańskim oraz atanazjańskim. Znajdują się one w ósmym rozdziale Księgi Przysłów i brzmią…

Dziedzic

Jednym z terminów zastosowanych do opisania relacji pomiędzy Ojcem i Synem, jest greckie słowo κληρονόμος kleronomos. Zostało ono użyty między innymi w poniższym wersecie: Hbr 1:2 (BW)2. Ostatnio, u kresu…

Początek

Obj 3:14 (BW)14. A do anioła zboru w Laodycei napisz: To mówi Ten, który jest Amen, świadek wierny i prawdziwy, początek stworzenia Bożego: Bardzo często unitarianie wierzący w preegzystencję Pana…

Mądrość – odpowiedź na kontrargumenty

W swojej odpowiedzi na mój artykuł poświęcony wersetom z księgi Przypowieści Salomona 8:22-311, Jarosław Zabiełło przedstawił kilka kontrargumentów mających dowodzić, iż przedstawiona przeze mnie interpretacja tego fragmentu jest nierzetelna i…

O Trójcy rozważań kilka – Jezus

Kastelion Kol. 1,15-20  On jest obrazem Boga niewidzialnego, pierworodnym wszelkiego stworzenia, ponieważ w nim zostało stworzone wszystko, co jest na niebie i na ziemi, rzeczy widzialne i niewidzialne, czy to trony,…